Navigatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verwerkersovereenkomst
Versie 1 mei 2018
DSZ van Zonneveld, statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30022878,
hierbij vertegenwoordigd door Paul van Zonneveld (hierna: DSZ van Zonneveld),
en
MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker),
hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,
overwegende dat:
DSZ van Zonneveld beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);
DSZ van Zonneveld gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker
deze dienst aanbiedt in de vorm van een website die DSZ van Zonneveld kan gebruiken om zijn producten te
verkopen;
Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens,
betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;
DSZ van Zonneveld door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken
door Verwerker; waarbij DSZ van Zonneveld het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst
van 2018-01-26 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);
Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze
verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;
Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e
van de Wbp;
DSZ van Zonneveld aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;
waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin
van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;
waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;
waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de
corresponderende bepalingen uit) de AVG.
komen overeen:
Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van DSZ van
Zonneveld persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze
Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. DSZ van Zonneveld zal Verwerker
schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze
Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens.
Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de
verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
1.3. De in opdracht van DSZ van Zonneveld te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van DSZ van Zonneveld
en/of de betreffende betrokkenen.
1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal DSZ van Zonneveld ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat
de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde
verwerkingen. DSZ van Zonneveld vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met
het niet juist naleven van deze registerplicht.
Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid
2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde
omgeving.
2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze
Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van DSZ van Zonneveld en onder de uitdrukkelijke
(eind)verantwoordelijkheid van DSZ van Zonneveld. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens,
waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door DSZ van
Zonneveld, verwerkingen voor doeleinden die niet door DSZ van Zonneveld aan Verwerker zijn gemeld,
verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid
voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij DSZ van Zonneveld.
2.4. DSZ van Zonneveld staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van
persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op
enig recht van derden.
Artikel 3. Verplichtingen Verwerker
3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de
voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door
Verwerker vanuit diens rol.
3.2. Verwerker zal DSZ van Zonneveld, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem
genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
3.3. Verwerker zal DSZ van Zonneveld in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van DSZ van Zonneveld in
strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
3.4. Verwerker zal DSZ van Zonneveld de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er
in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de
toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die
persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
werknemers, in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker
persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau
waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze
Verwerkersovereenkomst en de Wbp.
4.2. Verwerker zal DSZ van Zonneveld, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke
landen het gaat.
Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers
5.1. DSZ van Zonneveld verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te
schakelen. De door DSZ van Zonneveld verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe
subverwerkers.
5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. DSZ van
Zonneveld zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien DSZ van Zonneveld, redelijke
grond heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan
onmiddellijk schriftelijk en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.
5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan
alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij
nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens DSZ van Zonneveld aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf
de fout(en) heeft begaan.
Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek,
de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet
onredelijk is.
6.3. DSZ van Zonneveld stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich
ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
Artikel 7. Meldplicht datalekken
7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen
heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar
beste kunnen inspannen om DSZ van Zonneveld daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren
naar aanleiding waarvan DSZ van Zonneveld beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen
zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en
accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
7.2. DSZ van Zonneveld zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of
regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en
eventueel betrokkenen.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
wat de (voorgestelde) oplossing is;
contactgegevens voor de opvolging van de melding;
wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, DSZ van Zonneveld, toezichthouder).
Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het
verzoek doorsturen aan DSZ van Zonneveld. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
Verwerker zal DSZ van Zonneveld de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het
afhandelen van het verzoek.
Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van DSZ van Zonneveld ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van
deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet
voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht
dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
voor zover DSZ van Zonneveld uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te
verschaffen; of
indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en
indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Artikel 10. Audit
10.1. DSZ van Zonneveld heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er
sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze
Verwerkersovereenkomst.
10.2. De kosten van de audit worden door DSZ van Zonneveld gedragen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de
laatste factuur die door DSZ van Zonneveld is voldaan.
11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat DSZ van Zonneveld de schade zo
spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering
tot schadevergoeding door DSZ van Zonneveld vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat DSZ van
Zonneveld bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.
11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van DSZ van Zonneveld als gevolg van een boete
opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in
het kader van wettelijke meldplichten.
11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn.
11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove
nalatigheid aan de kant van Verwerker.
Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van DSZ van Zonneveld.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij
gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan
DSZ van Zonneveld toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het
hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van DSZ van Zonneveld nog twee maanden in
quarantaine worden gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat DSZ van Zonneveld hiertoe toegang heeft.
Na afloop van de drie maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van DSZ van Zonneveld en eventuele kopieën
daarvan verwijderen en/of vernietigen.
12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.
Aldus overeengekomen en geaccordeerd door DSZ van Zonneveld en MyOnlineStore op 2018-
05-08

Dierenspeciaalzaak van Zonneveld
Steynlaan 43 
3701 EB Zeist
: 030 6917397
: 06 26117391
: info@zonneveldzeist.nl

© 2018 Dierenspeciaalzaak van Zonneveld | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.